PODSUMOWANIE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH Stowarzyszenia „SIEJA”

Środki finansowe dla obszarów zależnych od rybactwa
… nie tylko dla RYBAKÓW

Oś Priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” skierowała środki finansowe na obszary, gdzie rybactwo odgrywa znaczącą rolę. Dzięki nim podmioty z tych obszarów mogły pozyskiwać środki na realizację własnych projektów.

Stowarzyszenie „Sieja”, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, zaplanowało środki finansowe na realizację różnych przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Umowa zawarta z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagwarantowała na realizację opracowanego programu kwotę 19 810 873,67 zł.. Przez ponad trzy lata wdrażania strategii rozdysponowano środki w ramach przeprowadzonych czterech naborów konkursowych. Na obecnym etapie, rekomendowane przez Komitet projekty zostały ocenione przez Instytucje Pośredniczące a środki zakontraktowane przez Wnioskodawców. Ponad 60 % operacji jest rozliczonych a pozostałe zbliżają się do finiszu realizacji. Podmioty sektora gospodarczego, społecznego i publicznego zrealizują ponad 70 projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą mapą zawierającą spis projektów oraz najciekawsze atrakcje turystyczne obszaru.

 

Inwestycje podzielone na sektory:

sektor gospodarczy

gospodarczy

sektor publiczny

publiczny

sektor społeczny

społeczny

Przystanek RYBY
LGR SIEJA
Inwestycje